II Kongres Dydaktyki Polonistycznej

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

Nawiązując do zgłoszonego podczas I Kongresu postulatu organizowania cyklicznych spotkań – integrujących akademickie ośrodki polonistyczne (zwłaszcza katedry i zakłady dydaktyki) ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych i twórcami kultury organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują, by w centrum uwagi jego uczestników znalazły się problemy edukacji humanistycznej, aksjologicznej i estetycznej w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych oraz dialogu rozumianego jako nadrzędna kategoria (po)rozumienia we współczesnym świecie.

Podjęcie tych kwestii jest w naszym odczuciu uzasadnione nadrzędnymi celami nauczania i wychowania stawianymi przed współczesną szkołą, potrzebami zmieniającej się rzeczywistości (m.in. rysującej się dominacji kultury technologicznej nad kulturą humanistyczną).

Organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują uczestnikom, by przygotowywane wystąpienia uwzględniały następujące obszary tematyczne:

 1. Dialog między domem, szkołą i uniwersytetem – rola rodziców, szkolnych i akademickich nauczycieli w tworzeniu przestrzeni tego dialogu oraz wypracowywaniu różnych form współdziałania.
 2. Dydaktyka akademicka w praktyce i refleksji naukowej. Doktorant jako student i pracownik naukowo-dydaktyczny.
 3. Edukacja polonistyczna reemigrantów (sposoby skutecznego kształcenia kulturowo-językowego uczniów powracających do kraju z emigracji).
 4. Miejsce edukacji polonistycznej w świecie (po)nowoczesnym (komunikacja integrująca, dialog w przestrzeni: szkoła – uniwersytet – pracodawca; uczeń–student–pracownik).
 5. Dydaktyka polonistyczna (szkolna i akademicka) w poszukiwaniu inspiracji i motywacji do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 6. Między dyscyplinami humanistycznymi a ścisłymi w nauce, dydaktyce i praktyce szkolnej. Logos – kategoria jednocząca różne dziedziny wiedzy.
 7. Analiza i interpretacja tekstów literackich i innych tekstów kultury jako inspiracja do budowania dialogu i przygotowanie ucznia do udziału w życiu społeczno-kulturalnym.
 8. Edukacja językowa na wszystkich szczeblach kształcenia wobec przemian cywilizacyjno-kulturowych oraz stanu polszczyzny uczniow i studentów.
 9. Przekład nowych metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych na działania dydaktyczne (szkolne i akademikckie).
 10. Przekraczanie granic „tradycyjnej" polonistyki szkolnej (świat mediów elektronicznych, (nie)obecne w szkole technologie i dziedziny sztuki).
 11. Poszerzenie granic tradycyjnej polonistyki akademickiej o różnorodne zjawiska kulturowe.

Prosimy referentów o nadsyłanie propozycji wystąpień (tytuł, krótkie streszczenie) za pomocą formularza zgłoszeniowego do 15 maja 2015 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru włączanych do programu referatów. Pozostałych uczestników Kongresu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 30 maja 2015 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru włączanych do programu referatów.

 

Informacja o opłatach

Referenci:
do 30 czerwca 2015 opłata wynosi 450 zł, po 30 czerwca - 500 zł.
Opłata obejmuje materiały konferencyjne, druk publikacji i wyżywienie.
Referentów prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie po zaakceptowaniu wystąpienia przez Radę Programową Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. O decyzji Rady poinformujemy do 15 czerwca.

Nauczyciele:
do 30 czerwca 2015 opłata wynosi 400 zł, po 30 czerwca - 450 zł.
Opłata obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w warsztatach i wyżywienie.

Słuchacze zarejestrowani:
do 30 czerwca 2015 opłata wynosi 450 zł, po 30 czerwca - 500 zł.
Opłata obejmuje materiały konferencyjne i wyżywienie.

Wpłat należy dokonywać na konto konferencji:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. A. Mickiewicza 3
koniecznie z dopiskiem "Kongres Polonistyczny"

Dane do wpisania przy dokonywaniu przelewów:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Uwaga! Informujemy, że faktury wystawiamy zgodnie z dokonaną wpłatą. Jeżeli instytucja dokonała płatności za swojego pracownika, to faktura zostaje wystawiona na tę instytucję i listem poleconym przesłana na adres płatnika (instytucji). Jeżeli płatności dokonała osoba fizyczna z własnego konta, to fakturę drukujemy i wysyłamy na wyraźne życzenie uczestnika konferencji.

Link do formularza zgłoszeniowego

 

 

 

Patronat medialny

radio

 
Copyrights © Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 2015
realizacja: CUTberry.com